hit counter
باشگاه مشتریان نیوتک

تولید کنندگان
ایندومارت
تبدیل واحد مهندسی

مشاوره

خدمات مشاوره، نظارت و آموزش

  • مشاوره در زمينه نوسازي، جايگزيني ، تعويض  ارتقاء انواع سيستمها

.

  • نظارت بر حسن اجرای عملیات اجرایی سیستم های کنترل

.

  • آموزش در زمینه ابزار دقیق و سيستمهاي کنترل